Profil

Lee Devlin

Angaben zum Lebenslauf

Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu đạt suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Trung ương đã chỉ ra trong nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để từng cấp ủy, đơn vị đảng, cán bộ, đảng viên “soi mình” tự phê bình và tranh đấu phê bình.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được chuẩn bị tỷ mỉ, tiến hành cùng lúc ở những cấp; bản kiểm điểm cá nhân năm 2018 cấp trên và người đứng đầu phải kiểu mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, khiến cho theo; ở từng cấp phải xác định trọng tâm, trung tâm để tập hợp chỉ đạo, khiến tới đâu chắc đến Đó, kể ít làm cho nhiều; giải quyết tình trạng nể nang, lánh né, ngại va chạm. hài hòa kiểm điểm tự phê bình và phê bình sở hữu giám sát, rà soát, thanh tra, xử lý vi phạm.

1.1. Đối với tập thể

Kiểm điểm làm cho rõ có tư nhân nào trong tập thể, cấp ủy, đơn vị đảng, doanh nghiệp thuộc quyền lãnh đạo, quản lý có biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chỉ rõ nguồn cội, đề ra giải pháp và thời kì khắc phục. Sau kiểm điểm xây dựng kế hoạch tôn tạo, khắc phục thiếu sót và Báo cáo cấp mang thẩm quyền.

1.2. Đối sở hữu cá nhân

Đối chiếu mang những biểu thị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để trang nghiêm kiểm điểm tự phên bình; đồng thời, phê bình cán bộ, đảng viên mang diễn đạt suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần cương trực, đoàn kết, vun đắp. Sau lúc kiểm điểm cá nhân thu nhận, hoàn chỉnh bản tự kiểm điểm, vun đắp kế hoạch sửa sang, giải quyết thiếu sót và Báo cáo cấp với thẩm quyền.

hai. Về đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên

hai.1. Đối với đảng bộ bộ phận, chi bộ

Bổ sung nội dung về hiệu quả chống chọi, giải quyết suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những trình bày “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát việc học tập và khiến cho theo tư tưởng, đạo đức, bắt mắt Hồ Chí Minh của đảng bộ phòng ban, chi bộ.

2.2. Đối với đảng viên

<img src="https://media.licdn.com/dms/image/C4E12AQEn_ozMPCZjLQ/article-inline_image-shrink_1500_2232/0?e=1547078400&v=beta&t=tG8TFuvpdt-kx1UfmyTO0Iwa1rhRdvB8yNfahSub_RI"/>

Bổ sung nội dung về kết quả khắc phục suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những trình bày “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết quả học tập và làm cho theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tư nhân.

Lưu ý:

- những đảng bộ phòng ban, chi bộ, đảng viên đã hoàn tất kiểm điểm, giám định, phân chiếc chất lượng năm 2016 thì kiểm điểm, giám định, phân dòng, chất lượng bổ sung theo các nội dung ở Mục 1 và Mục hai của chỉ dẫn này.

- Gợi ý kiểm điểm và bổ sung tổ chức thực hiện trong thẩm định, phân mẫu TCCSĐ, đảng viên năm 2016 theo ý thức quyết nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW tham khảo Công văn số 1825-CV/BTCTW ngày 18/11/2016 gửi kèm hướng dẫn này.

- thời kì hoàn thành và Thống kê kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2016.

3. Về phân cái doanh nghiệp cơ sở đảng

3.1. doanh nghiệp hạ tầng đảng trong lành, vững mạnh

hoàn tất tuyệt vời các nhiệm vụ được giao và đạt từ 90 điểm trở lên và đảm bảo những điều kiện:

- Tập thể cấp ủy đoàn kết, hoàn thành lý tưởng nhiệm vụ.

- Đảng bộ phòng ban, chi bộ sinh hoạt đúng quy định; chi bộ có 100% đảng viên đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, đảng bộ phòng ban với 100% số chi bộ trực thuộc đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

- Chính quyền và các đoàn thể chính trị - phường hội cùng cấp phân mẫu chất lượng đạt mức cao nhất.

Số lượng chi bộ được phân chiếc “Trong sạch, vững mạnh” không vượt quá 50% tổng số chi bộ trực thuộc (Ví dụ: Đảng bộ phòng ban công trình sở hữu 11 chi bộ trực thuộc thì số lượng chi bộ được xếp cái “Trong sạch, vững mạnh” tối đa là 5 chi bộ).

3.2. tổ chức hạ tầng đảng hoàn thành thấp nhiệm vụ

hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và đạt từ 70 đến dưới 90 điểm bản kiểm điểm đảng viên dự bị hoặc đạt từ 90 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Trong sạch, vững mạnh” và đảm bảo những điều kiện:

- Tập thể cấp ủy đoàn kết, hoàn tất phải chăng nhiệm vụ.

- ko có cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, điều hành bị xử lý kỷ luật (trừ những trường hợp bị kỷ luật do doanh nghiệp đảng chủ động phát hiện và hăng hái chiến đấu, xử lý).

- Chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội cộng cấp phân mẫu chất lượng đạt mức cao thứ 2 trở lên.

3.3. đơn vị cơ sở đảng hoàn tất nhiệm vụ

căn bản hoàn tất các nhiệm vụ được giao và đạt từ 50 điểm tới dưới 70 điểm hoặc đạt trong khoảng 70 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Hoàn thành phải chăng nhiệm vụ”.

3.4. tổ chức hạ tầng đảng yếu kém

ko hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt dưới 50 điểm hoặc đạt trong khoảng 50 điểm trở lên và mang một trong các thiếu sót, hạn chế sau:

- Nội bộ cấp ủy mất kết đoàn.

- Để xẩy ra tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tới mức với đảng viên phải thi hành kỷ luật.

- Chính quyền cộng cấp phân chiếc chất lượng mức rẻ nhất.

- với trong khoảng 02 doanh nghiệp chính trị - xã hội trở lên cùng cấp phân mẫu chất lượng mức rẻ nhất.

- Đảng bộ bộ phận có trên 1/3 số chi bộ trực thuộc xếp cái “Yếu kém”; chi bộ có trên 1/2 số đảng viên xếp dòng “Không hoàn tất nhiệm vụ”.

4. Về phân chiếc đảng viên

4.1. Đảng viên hoàn tất tuyệt vời nhiệm vụ

- Là các đảng viên phải hoàn tất lý tưởng nhiệm vụ được giao và phải với trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán đồng. Phân chiếc cán bộ, nhân viên đạt loại “Hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ” hoặc đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” niên học 2015-2016 hoặc sở hữu thành tích lý tưởng được cấp bộ hoặc cấp thức giấc, thành phố tặng bằng khen.

- Số đảng viên được phân mẫu “Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ” không vượt quá 15% số đảng viên được phân dòng “Hoàn thành phải chăng nhiệm vụ” và đề xuất cấp trên khen thưởng.

Lưu ý:

- Đối với chi bộ có dưới 07 đảng viên thì không quá 01 đồng chí;

- Đối mang những chi bộ ghép, chi bộ mang thành tích đặc thù lý tưởng thì số đảng viên hoàn tất tuyệt vời nhiệm vụ mang thể tăng thêm nhưng không quá 20% số đảng viên được phân mẫu “Hoàn thành thấp nhiệm vụ”.

- những đồng chí đảng ủy viên trường không nằm trong danh sách đảng viên được xếp mẫu “Hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ” nhưng được tính trong tỷ lệ 15% của chi bộ.

4.2. Đảng viên hoàn tất thấp nhiệm vụ

Là những đảng viên hoàn tất rẻ nhiệm vụ được giao nhưng chưa đủ điều kiện đạt mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và phải sở hữu trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Phân cái cán bộ, viên chức phải đạt mức “Hoàn thành thấp nhiệm vụ” trở lên.

4.3. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Là những đảng viên căn bản hoàn tất nhiệm vụ được giao và sở hữu trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ thăm nhất trí. Phân cái cán bộ, viên chức phải đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn giảm thiểu về năng lực” trở lên.

4.4. Đảng viên ko hoàn tất nhiệm vụ

Là những đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thời hạn 1 năm nhưng ko quyết tâm tu tạo thiếu sót bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2018 hoặc vi phạm 1 trong các thiếu sót dưới đây và có trên 1/2 đảng viên chính thức bỏ thăm tán thành:

- Đảng viên không hoàn tất nhiệm vụ chi bộ giao.

<img src="https://media.licdn.com/media/gcrc/dms/image/C4E12AQHuXklS_B_GkQ/article-cover_image-shrink_720_1280/0?e=1547078400&v=beta&t=Decoh7931Apw4oDbyR642Dm3jWNtavHKbODZT88GJkM"/>

- Phân dòng cán bộ, viên chức ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

- Vi phạm quy định về những điều đảng viên ko được làm cho hoặc vi phạm khác tác động tới uy tín của doanh nghiệp đảng và vị trí công việc của đảng viên chậm triển khai.

- không chấp hành cắt cử của công ty hoặc nguồn cội gây mất đoàn kết nội bộ.

Đảng ủy trường đề xuất các đảng bộ phòng ban, chi bộ khai triển, doanh nghiệp thực hành tốt chỉ dẫn này. Trong giai đoạn thực hành, nếu với gặp vấn đề các doanh nghiệp Thống kê Ban Thường vụ Đảng ủy trường (qua đồng chí Vũ Đức Sỹ - Trưởng ban tổ chức Đảng ủy) để mang hướng dẫn cụ thể./.